Disclaimer

Home / Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die inhoud NIET te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Administratiekantoor Worp Advies B.V. te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op onze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website (de “inhoud”) of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.

Administratiekantoor Worp Advies B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Administratiekantoor Worp Advies B.V. geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken.

Functioneren van deze website
Administratiekantoor Worp Advies B.V. stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Administratiekantoor Worp Advies B.V. een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Administratiekantoor Worp Advies B.V. vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijk aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website
Administratiekantoor Worp Advies B.V. stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Administratiekantoor Worp Advies B.V. de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als niet onverkort kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met ons bedrijf via e-mail, telefoon of per fax om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

De informatie op deze website is van algemene informatieve aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met ons bedrijf via e-mail, telefoon of per fax waarbij al relevante financiële, juridische en technische omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Administratiekantoor Worp Advies B.V. niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, gevolg- en of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Administratiekantoor Worp Advies B.V. in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.